FutureBuilt kvalitetskriterier

FutureBuilts kvalitetskriterier omfatter temaer som er sentrale for utviklingen av den bærekraftige byen. Kriteriene angir et ambisjonsnivå som ligger godt i forkant av vanlig praksis og lovpålagte ytelser. Kriteriene skal bidra til å flytte grenser og være innovasjonsdrivende i byggenæring og byutvikling.

Noen av kriteriene er obligatoriske for alle FutureBuilt-prosjekter, og noen er tilvalg. Tilpasning av kriteriene vil gjøres i forbindelse med at det lages et kvalitetsprogram for prosjektet. Kvalitetsprogrammet utarbeides på bakgrunn av en intensjonsavtale mellom prosjekteier, FutureBuilt og den aktuelle kommunen. Kvalitetsprogrammet legges i neste omgang til grunn for en gjennomføringsavtale. Forbildeprosjektene skal utnevne en dedikert miljørådgiver eller annen fagressurs med ansvar for oppfølging og dokumentasjon av FutureBuilts kvalitetskriterier gjennom alle prosjektfaser.

Forbildeprosjektene skal være nyskapende, sosialt og økologisk bærekraftige, ha høy kvalitet og være godt egnet for visning og profilering. Prosjektene skal som hovedregel lokaliseres i nærheten av høyfrekvent kollektivtilbud, og nedbygging av verdifullt naturareal skal unngås.

Det skal dokumenteres at målene som er nedfelt i prosjektets kvalitetsprogram og de aktuelle kvalitetskriteriene er oppfylt. Dokumentasjon leveres ved følgende milepæler:

  • avslutning av forprosjekt (prosjektert)
  • ved ferdigstillelse (som bygget)
  • to år etter ferdigstillelse (i drift)

Dokumentasjonen skal struktureres i henhold til FutureBuilts rapporterings- og formidlingsskjema. Spesifikke dokumentasjonskrav for de ulike kriteriene framgår av kriteriedokumentene.

 

FutureBuilt ZERO er en del av hovedkriteriene du må forholde deg til som utbygger om du ønsker å delta i FutureBuilt. Forbildeprosjektene skal hele tiden ligge 50 prosent under og 10 år foran

Kriterier FutureBuilt 2.0

Nedenfor kan du laste ned kriteriene med tilhørende metodikk, verktøy og maler som er ferdigstilt per januar 2023. Listen oppdateres fortløpende.

Overordnet

 

Obligatorisk

Bymiljø og arkitektur

 

Sosial bærekraft

 

Innovasjon

 

Klimagassutslipp ZERO

FutureBuilt ZERO – veien mot nullutslipp viser hva som må til av årlige utslippsreduksjoner for at byggenæringen skal møte Paris-avtalen og Norges klimaforpliktelser. FutureBuilt ZERO består av fire kriteriesett som inneholder kriterienivåer og regneregler for klimagassberegninger:

  • ZERO Bygg
  • ZERO Transport
  • ZERO Landskap
  • ZERO Område

I løpet av 2024 vil hele ZERO-familien (bygg, transport, landskap og område) ligge på ZERO-portalen.

ZERO-B
FutureBuilt ZERO Bygg v.3.0

Dokumentasjon for ZERO-Bygg v3.0 registreres i egen rapporteringsløsning.

 

ZERO-T

(rapportmal, se tidligere versjonr av FutureBuilt ZERO 2.0)

 

ZERO-O (obligatorisk for områdeprosjekter)

 

Tilvalg

Plusshus

 

Sirkularitet

 

Naturmangfold

 

ZERO-L

 

Plastbruk

 

Dokumentasjon

Ved følgende milepæler skal målene som er nedfelt i prosjektets kvalitetsprogram og de aktuelle FutureBuilt-kvalitetskriteriene dokumenteres at er oppfylt:

  • avslutning av forprosjekt (prosjektert)
  • ved ferdigstillelse (som bygget)
  • to år etter ferdigstillelse (i drift)

Spesifikke dokumentasjonskrav for de ulike kriteriene framgår av kriteriedokumentene.

De enkelte kriterier vil bli revidert etter hvert som vi får erfaringer med kriteriene og i tråd med økt ambisjonsnivå over tid. De enkelte forbildeprosjektene kan da velge å forholde seg til den versjonen som forelå da avtale ble inngått, alternativt adoptere nye kriterier. Prosjekter opptatt i FutureBuilt før 31.12.2020 skal i utgangspunktet kvittere ut i henhold til kriteriene som gjaldt for Futurebuilt 1.0, men kan selvfølgelig også velge å «konvertere» til 2.0-kriteriene.

Kommunikasjon og formidling

Forbildeprosjektene presenteres i FutureBuilts prosjektdatabase på nett. Som grunnlag for presentasjonen skal prosjektene fylle ut og oppdatereRapporteringsskjema prosjektdatabase og Rapportmal prosjektdatabase.

 

Tidligere versjoner av kriterier FutureBuilt 2.0

 

Kriterier FutureBuilt 1.0

 

Kvalitetsprogram

 

Rapportering

 

Til inspirasjon

Som en ledd i utviklingen av kriteriene for forbildene i FutureBuilt 2.0 har vi i senere tid arrangert webinar for hvert av temaene FutureBuilt-kriteriene skal dekke. Alle webinarene er å finne på FutureBuilt-TV.

Vi har også laget innføringskurs for FutureBuilt Sirkulær og FutureBuilt ZERO Bygg.

ZERO-portalen

Vinteren 2024 lanserte vi ZERO-portalen. Her finner du alt du trenger å vite om FutureBuilt ZERO-B, men i fremtiden vil du finne hele ZERO-familien her: Bygg, transport, landskap og område. Gå til ZERO-portalen.