FutureBuilt kvalitetskriterier

FutureBuilts kvalitetskriterier omfatter temaer som er sentrale for utviklingen av den bærekraftige byen. Kriteriene angir et ambisjonsnivå som ligger godt i forkant av vanlig praksis og lovpålagte ytelser. Kriteriene skal bidra til å flytte grenser og være innovasjonsdrivende i byggenæring og byutvikling.

Noen av kriteriene er obligatoriske for alle FutureBuilt-prosjekter, og noen er tilvalg. Tilpasning av kriteriene vil gjøres i forbindelse med at det lages et kvalitetsprogram for prosjektet. Kvalitetsprogrammet utarbeides på bakgrunn av en intensjonsavtale mellom prosjekteier, FutureBuilt og den aktuelle kommunen. Kvalitetsprogrammet legges i neste omgang til grunn for en gjennomføringsavtale. Forbildeprosjektene skal utnevne en dedikert miljørådgiver eller annen fagressurs med ansvar for oppfølging og dokumentasjon av FutureBuilts kvalitetskriterier gjennom alle prosjektfaser.

Forbildeprosjektene skal være nyskapende, sosialt og økologisk bærekraftige, ha høy kvalitet og være godt egnet for visning og profilering. Prosjektene skal som hovedregel lokaliseres i nærheten av høyfrekvent kollektivtilbud, og nedbygging av verdifullt naturareal skal unngås.

Det skal dokumenteres at målene som er nedfelt i prosjektets kvalitetsprogram og de aktuelle kvalitetskriteriene er oppfylt. Dokumentasjon leveres ved følgende milepæler:

  • avslutning av forprosjekt (prosjektert)
  • ved ferdigstillelse (som bygget)
  • to år etter ferdigstillelse (i drift)

Dokumentasjonen skal struktureres i henhold til FutureBuilts rapporterings- og formidlingsskjema. Spesifikke dokumentasjonskrav for de ulike kriteriene framgår av kriteriedokumentene.

Kriterier FutureBuilt 2.0

Nedenfor kan du laste ned kriteriene som er ferdigstilt per mai 2021. Listen oppdateres fortløpende.

Overordnet

 

Tematiske kriterier

 

Kvalitetsprogram

 

Rapportmaler

Det skal dokumenteres at målene som er nedfelt i prosjektets kvalitetsprogram og de aktuelle FutureBuilt kvalitetskriterier er oppfylt. Dokumentasjon skal struktureres i henhold til nedenfor stående rapportmaler ved følgende milepæler:

  • avslutning av forprosjekt (prosjektert)
  • ved ferdigstillelse (som bygget)
  • to år etter ferdigstillelse (i drift)

 

Utdypende dokumenter

 

De enkelte kriterier vil bli revidert etter hvert som vi får erfaringer med kriteriene og i tråd med økt ambisjonsnivå over tid. De enkelte forbildeprosjektene kan da velge å forholde seg til den versjonen som forelå da avtale ble inngått, alternativt adoptere nye kriterier. Prosjekter opptatt i FutureBuilt før 31.12.2020 skal i utgangspunktet kvittere ut i henhold til kriteriene som gjaldt for Futurebuilt 1.0, men kan selvfølgelig også velge å «konvertere» til 2.0-kriteriene.

Kriterier FutureBuilt 1.0

 

Kvalitetsprogram

 

Rapportering

 

Veiledere

DiBKs veileder for salg av brukte byggevarer.

 

Til inspirasjon

Som en ledd i utviklingen av kriteriene for forbildene i FutureBuilt 2.0 har vi i senere tid arrangert webinar for hvert av temaene FutureBuilt-kriteriene skal dekke. Alle webinarene er å finne på FutureBuilt-TV.