Om oss

Oslo, Bærum, Asker og Drammen går for 10 nye år med FutureBuilt, og inviterer samtidig kommunene Lillestrøm og Nordre Follo inn i programmet. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den klimanøytrale og attraktive byen.

Fra 2010 til 2020 har FutureBuilt sammen med modige utbyggere vært en viktig leverandør av klimavennlige forbilder, og nå forlenges programperioden frem til 2030. Hittil har programmet jobbet langs jernbanelinja Oslo – Drammen, men i nye FutureBuilt inviteres også Nordre Follo og Lillestrøm inn i FutureBuilt.

Nye kriterier

Og det er ikke bare geografisk FutureBuilt utvider. Også tematisk bredder programmet ut og øker ambisjonene. Med utgangspunkt i FNs bærekraftmål adresserer FutureBuilt nå hele bærekraftbegrepet, både økologisk og sosialt. Fra høsten 2019 har FutureBuilt samarbeidet tett med næringen for å få på plass nye kriterier for FutureBuilt-prosjektene. De nye kriteriene ligger godt i forkant av dagens praksis og regelverk og viser vei mot et bærekraftig og inkluderende lavutslippssamfunn. Blant temaene som blir viktige frem mot 2030 er klima og energi, sirkulære bygg og bydeler, delingsøkonomi, sosial bærekraft, grønn mobilitet, naturmangfold og klimatilpasning, og ikke minst – urban klimainnovasjon. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.

FutureBuilts mål frem mot 2030 er å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal være nyskapende, sosialt og økologisk bærekraftige, ha høy kvalitet og være godt egnet for visning og profilering, Prosjektene skal som hovedregel lokaliseres i nærheten av høyfrekvent kollektivtilbud og nedbygging av verdifullt naturareal skal unngås.

Per august 2021 har FutureBuilt fått frem 69 forbildeprosjekter siden programstart i 2010 innen følgende kategorier:

 • Barnehager og skoler
 • Kontorbygg
 • Kulturbygg
 • Boligprosjekter
 • Idrettsanlegg
 • Transport- og sykkelanlegg
 • Byområder

Hva er et forbildeprosjekt?

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal redusere klimagassutslippene for byggene i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift. Satsingen omfatter nybygg og rehabilitering, områder og enkeltbygg, kommunale og private utbyggere. Forbildeprosjektene skal gjenspeile byggevirksomhetens bredde av programmer og prosjekttyper. Prosjektene som går inn i FutureBuilt forplikter seg til å oppfylle et sett med kvalitetskriterier, samt å dokumentere at disse kvalitetene oppnås. I praksis innebærer kriteriene at nybygg må oppfylle minimum nær null-, null- eller plussenerginivå. For rehabiliteringsprosjekter er energikravene noe mer fleksible, slik at lavenergistandard kombinert med bruk av passivhuskomponenter kan være tilstrekkelig. Det må velges byggematerialer med lave klimagassutslipp i produksjon og avhending, og helse- og miljøfarlige stoffer skal unngås. God lokalisering, mobilitetsplanlegging og miljøvennlige transporttiltak skal redusere utslipp fra transport i forbindelse med bygget. Klimagasskravene dokumenteres med et klimagassregnskap i henhold til FutureBuilts metodikk og regneregler eller for eksempel tilpassede BREEAM NOR-kriterier.  

Her kan du se en oversikt over alle FutureBuilts forbildeprosjekter.

Innovasjonsarena

FutureBuilt er en innovasjonsarena, og forbildeprosjektene skal strekke seg godt forbi dagens praksis i byggenæringen. FutureBuilt kan ses på som en metode hvor ambisjonene er så høye at de er på grensen til å kunne nås, men likevel realistiske nok til å være interessante for utbyggere og kommuner. Dette forutsetter nært samarbeid mellom utbygger og FutureBuilt. FutureBuilt bidrar med kompetanse og ressurser og legger til rette for best mulig rammebetingelser. Prosjektene skal utforske og ta i bruk nye arbeidsmåter, konsepter, teknologier og produkter. Noen av forbildeprosjektene vil også inngå som case i forskningsprosjekter.

Bymiljø og arkitektur

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal også være attraktive for både beboere, brukere og byens innbyggere og bidra til en mangfoldig og levende by. De skal gi merverdi til til byen i form av god arkitektur i samspill med omgivelsene. Gode uterom skal bidra til opplevelser, trivsel og komfort, og grøntområder, natur og vann skal skape tydelige blå-grønne strukturer.

Utstillingsvindu

FutureBuilt er et nasjonalt og internasjonalt utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. ”Utstilling” av prosjektene skjer løpende gjennom visninger både på byggeplass og i ferdige bygg. Profilering skjer også gjennom dagspresse, fagpresse, på konferanser og faglige arrangementer.

Vil du lese mer om hva vi jobber med og hvordan vi jobber? Da anbefaler vi at du leser vår jubileumsbok FutureBuilt 10 years.

 

Arkitekturkonkurranser

Det er ønskelig at flest mulig av forbildeprosjektene i FutureBuilt kommer til gjennom arkitekturkonkurranser. Konkurransene kan ha ulik form, som åpne plan- og designkonkurranser og idékonkurranser, begrensede konkurranser, parallelloppdrag eller ulike former for samspillkonkurranser som også involverer utførende.

Det som er viktig for FutureBuilt er at det i konkurransene, og i anskaffelsesprosessen for øvrig, er stort fokus på innovasjon og kvalitet, både med hensyn til klima, arkitektur og bymiljø. Det forutsettes derfor at konkurransene skal inneholde løsningsforslag, legge til rette for integrert design og rette seg mot tverrfaglige team, hvor deltagerne gjerne kan være både arkitekter, rådgivere og utførende med flere.

FutureBuilt bistår utbyggere med kvalitetssikring og innarbeiding av kvalitetskriteriene i konkurransegrunnlag, sammensetning av jury og juryens rådgiverteam, bidrar med markedsføring av konkurransene og formidling av resultater. Under kan du se en oversikt over konkurranser i regi av FutureBuilt.

Konkurranser bygg

•    Furuset hageby/Oslo. Vinner kåret vår 2018
•    OBOS Boligkonkurranse/Bærum. Vinner kåret desember 2017
•    Tåsen sykehjem/Oslo. Vinner kåret oktober 2017
•    Våronnveien 17/Oslo. Nye boliger. Vinner kåret juni 2017
•    Nydalsveien 32B/Oslo. Vinner kåret juni 2016
•    Lilletorget 1/Oslo. Nytt kontorbygg. Vinner kåret september 2015
•    Frogner is- og flerbrukshall/Oslo. Vinner kåret juni 2015
•    Kistefossdammen barnehage/Asker. Vinner kåret mars 2015
•    Kilden barnehage/Oslo. Vinner kåret februar 2015
•    Ulsholtveien 31/Oslo. Vinner kåret desember 2013
•    Gulskogen Park/Drammen. Vinner kåret november 2013
•    Nordic Built Challenge. Posthuset/Oslo. Vinner kåret september 2013
•    Nordahl Bruns gate 2/Drammen. Vinner kåret mars 2012.

 

Konkurranser byutvikling

•    Reinventing Cities på Furuset og Stovner. Vinner kåret mai 2019
•    Parallelloppdrag for eksisterende sykehusområde i Drammen
•    Sykkelhoteller i Oslo og Bærum. Vinner kåret juni 2017
•    Trygve Lies plass, Furuset/Oslo. Vinner kåret juni 2016
•    Europan 12, Hamang/Bærum. Vinner kåret desember 2013
•    Get a bike. Break free! Vinner kåret november 2013

Hvordan delta?

Dersom du har et aktuelt byggeprosjekt – nybygg eller rehabilitering – i Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo eller Lillestrøm kan det i teorien bli et FutureBuilt-prosjekt. Helt frivillig forplikter utbyggerne seg til å levere bygg med høyere kvalitet og lavere klimagassutslipp enn det byggeforskriftene krever. Her er noen kontrollspørsmål for å vurdere om ditt prosjekt er egnet for FutureBuilt:

 • Høye ambisjoner for klima og miljø
 • Høye ambisjoner for arkitektonisk kvalitet – både selve bygget og uterom
 • Innovative løsninger eller egenskaper som skiller ditt prosjekt fra andre prosjekter
 • Nærhet til kollektivknutepunkt

Fordeler for utbyggere

Utbyggerne som er med må yte litt ekstra, men fordelene med å delta i FutureBuilt er mange:

 • Workshops, bistand og kvalitetssikring innen temaene klimagassregnskap, passivhus/lavenergibyggeri, klimavennlig materialbruk og transport- og mobilitetsplanlegging
 • Tilbud om faglige møteplasser som seminarer, konferanser, frokostmøter og studieturer
 • Omdømmebygging og mediaprofilering. Profilering av forbildeprosjektet gjennom fagpresse, massemedia, nasjonale og internasjonale konferanser samt utstillinger og visninger underveis i byggeprosessen og av ferdige bygg
 • Presentasjon i Norges mest omfattende database for miljøvennlig arkitektur og jevnlig profilering i FutureBuilts nyhetsbrev
 • Prioritert kommunal saksbehandling – alle kommunene har i tillegg til saksbehandler en lokal prosjektleder fra FutureBuilt som bidrar til løsningsorientert saksbehandling
 • Reduserte byggesaksgebyrer i Oslo, Asker og Drammen
 • Bistand til å utløse finansiell støtte fra Enova
 • Bistand til å vurdere om det er mulig å utløse andre former for FoU-midler fra FutureBuilts samarbeidspartnere, forskningsmiljøer og andre relevante aktører.
 • Løpende oppfølging fra FutureBuilt for å løse eventuelle utfordringer underveis i dialog med utbygger, arkitekt og entreprenør.

 

BREEAM-NOR i FutureBuilt

Forbildeprosjektene skal ha høy miljømessig kvalitet og som hovedregel tilfredsstille BREEAM NOR Excellent eller tilsvarende. 

Kontakt oss

Dersom du tror du har et aktuelt prosjekt, kan du gjerne kontakte oss på futurebuilt@futurebuilt.no. Vi oppfordrer utbyggere til å ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen da mange viktige valg tas tidlig i prosjektene. Beslutningen om hvilke prosjekter som blir med i programmet fattes av en lokal styringsgruppe i den enkelte kommune. "Søknaden" er et kvalitetsprogram som synliggjør prosjektets ambisjoner, utviklet av utbygger i dialog med FutureBuilt og kommunen.

Støtteordninger

Enovas støtteordninger

Partnere

FutureBuilt eies av kommunene Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo og Lillestrøm. I tillegg har programmet 7 partnere: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Norske arkitekters landsforbund og DOGA.

FutureBuilt er assosiert partner i Oslo arkitekturtriennale.

Kontakt

FutureBuilt
c/o Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Josefines gate 34
0351 Oslo

Ansatte

[employees]

Birgit Rusten
Programleder
Daglig leder
M: 959 34 911

Stein Stoknes
Programleder
Faglig leder
M: 992 74 989

Ulla Hahn
Prosjektleder
Arkitekt
M: 48867749

Guro Aalrust
Prosjektleder
Landskapsarkitekt
M: 480 01 404

Erlend Seilskjær
Fagrådgiver
Arkitekt
M: 900 71 985

Pia Bodahl
Kommunikasjonsleder
M: 988 52 540

[/employees]

 

Prosjektleder Oslo kommune
Kristian Vea
E: kristian.vea@pbe.oslo.kommune.no
M: 480 76 172

Prosjektleder Bærum kommune
Anne Margrethe Lia-Jonassen
E: anne.lia-jonassen@baerum.kommune.no
M: 414 89 656

Prosjektleder Drammen kommune
Anders Tormod Rudlang
E: Anders.Tormod.Rudlang@drmk.no
T: 03008   

Prosjektleder Asker kommune
Elisabeth Kolrud
E: elisabeth.kolrud@asker.kommune.no
M: 975 98 735

Prosjektleder Nordre Follo kommune
Anne Holten
E: anne.holten@nordrefollo.kommune.no
T: 416 10 751

Prosjektleder Lillestrøm kommune
Gerrit Heinz Mosebach
E: gerritheinz.mosebach@lillestrom.kommune.no
T: 936 28 010

 

Faktura

Fakturering til FutureBuilt skjer gjennom Oslo kommune. Oslo kommune krever elektroniske fakturaer fra alle sine leverandører. Dette innebærer at leverandører til Oslo kommune må:

 • Inngå avtale med et aksesspunkt
 • Sende alle fakturaer og kreditnotaer i Elektronisk handelsformat (EHF)

Fakturaene merkes på følgende måte:

FutureBuiltsekretariatet
c/o PBE Oslo kommune Fakturasentralen
Postboks 6532 Etterstad
0606 Oslo

Ressursnummer (føres i feltet "Deres ref."): 33113257
Prosjektnummer (føres i feltet "Ordrenummer"): 36090040
Organisasjonsnummeret til FutureBuilt er det samme som organisasjonsnummeret til Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune: 971 040 823

For spørsmål om hvordan gjøre dette, kontakt fakturasentral@uke.oslo.kommune.no

 

Personvern

Når du melder deg på arrangementer hos oss får vi opplysninger om deg. Her kan du få vite hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi samler dem inn og vi hva vi bruker dem til.

Hva mener vi med personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse og arbeidstittel. FutureBuilt fokuserer på å ivareta og beskytte våre kontakters personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Data du oppgir når du melder deg på

Når du melder deg på FutureBuilts arrangementer oppgir du navn, arbeidssted og e-postadresse. Du kan også gi oss andre opplysninger i feltet ”Kommentarer”. Disse opplysningene bruker vi bare til å administrere arrangementet – vi sender deg praktiske opplysninger på e-post og passer på at du får mat og tilrettelegging. Vi bruker en tredjepart — Seeds — til å hente inn og behandle disse opplysningene. Seeds oppfyller de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningenslovens § 13-15 med forskrifter.

Google Analytics

Vi samler inn statistikk om hvordan nettstedet vårt blir brukt, slik at vi vet hvilke sider vi skal vie mest oppmerksomhet og hvilke som eventuelt kan forbedres eller slettes. Google Analytics bruker cookies som starter med _ga. Vi har skrudd på funksjonen «anonymizeIP», slik at IP-adressen din ikke blir lagret hos Google.

Nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut e-post med nyheter og arrangementer Vi bruker et system som heter Mailchimp til å håndtere listen over de som mottar e-posten. Det er frivillig å abonnere — og du kan melde deg av når som helst.

For å sende nyhetsbrev oppbevarer vi e-postadressen din frem til du melder deg av eller e-postadressen gir feilmelding fordi den er slettet.


FUTUREBUILT I MEDIA - ARTIKLER PÅ NETT (lenker)
21.10.21Kristian Augustgt 13: Kandidat til Byggenæringens Innovasjonspris 2021Les mer
20.10.21Munch åpner døreneLes mer
20.10.21MUNCH ÅPNER DØRENELes mer
19.10.21Kristian Augusts gate 13 ble tildelt Statens pris for byggkvalitet 2021Les mer
19.10.21Etterlyser enklere energikonverteringLes mer