Om oss

FutureBuilt er Oslo-regionenes  utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Hva er FutureBuilt?

FutureBuilts mål er å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. FutureBuilt består per februar 2021 av 56 prosjekter fordelt på

 • Barnehager og skoler
 • Kontorbygg
 • Kulturbygg
 • Boligprosjekter
 • Idrettsanlegg
 • Transport- og sykkelanlegg
 • Byområder

Med bakgrunn i de positive erfaringene med FutureBuilt 2010 – 2020, videreføres programmet i en ny periode fra 2021 til 2030.

Vil du lese mer om hva vi jobber med og hvordan vi jobber? Da anbefaler vi at du leser vår jubileumsbok FutureBuilt 10 years.

 

Hva er et forbildeprosjekt?

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal redusere klimagassutslippene for byggene i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift. Satsingen omfatter nybygg og rehabilitering, områder og enkeltbygg, kommunale og private utbyggere. Forbildeprosjektene skal gjenspeile byggevirksomhetens bredde av programmer og prosjekttyper. Prosjektene som går inn i FutureBuilt forplikter seg til å oppfylle et sett med kvalitetskriterier, samt å dokumentere at disse kvalitetene oppnås. I praksis innebærer kriteriene at nybygg må oppfylle minimum nær null-, null- eller plussenerginivå. For rehabiliteringsprosjekter er energikravene noe mer fleksible, slik at lavenergistandard kombinert med bruk av passivhuskomponenter kan være tilstrekkelig. Det må velges byggematerialer med lave klimagassutslipp i produksjon og avhending, og helse- og miljøfarlige stoffer skal unngås. God lokalisering, mobilitetsplanlegging og miljøvennlige transporttiltak skal redusere utslipp fra transport i forbindelse med bygget. Klimagasskravene dokumenteres med et klimagassregnskap i henhold til FutureBuilts metodikk og regneregler eller tilpassede BREEAM NOR-kriterier.  

Her kan du se en oversikt over alle FutureBuilts forbildeprosjekter.

Innovasjonsarena

FutureBuilt er en innovasjonsarena, og forbildeprosjektene skal strekke seg godt forbi dagens praksis i byggenæringen. FutureBuilt kan ses på som en metode hvor ambisjonene er så høye at de er på grensen til å kunne nås, men likevel realistiske nok til å være interessante for utbyggere og kommuner. Dette forutsetter nært samarbeid mellom utbygger og FutureBuilt. FutureBuilt bidrar med kompetanse og ressurser og legger til rette for best mulig rammebetingelser. Prosjektene skal utforske og ta i bruk nye arbeidsmåter, konsepter, teknologier og produkter. Noen av forbildeprosjektene vil også inngå som case i forskningsprosjekter.

Bymiljø og arkitektur

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal også være attraktive for både beboere, brukere og byens innbyggere og bidra til en mangfoldig og levende by. De skal gi merverdi til til byen i form av god arkitektur i samspill med omgivelsene. Gode uterom skal bidra til opplevelser, trivsel og komfort, og grøntområder, natur og vann skal skape tydelige blå-grønne strukturer.

Utstillingsvindu

FutureBuilt er et nasjonalt og internasjonalt utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. ”Utstilling” av prosjektene skjer løpende gjennom visninger både på byggeplass og i ferdige bygg. Profilering skjer også gjennom dagspresse, fagpresse, på konferanser og faglige arrangementer.

Arkitekturkonkurranser

Det er ønskelig at flest mulig av forbildeprosjektene i FutureBuilt kommer til gjennom arkitekturkonkurranser. Konkurransene kan ha ulik form, som åpne plan- og designkonkurranser og idékonkurranser, begrensede konkurranser, parallelloppdrag eller ulike former for samspillkonkurranser som også involverer utførende.

Det som er viktig for FutureBuilt er at det i konkurransene, og i anskaffelsesprosessen for øvrig, er stort fokus på innovasjon og kvalitet, både med hensyn til klima, arkitektur og bymiljø. Det forutsettes derfor at konkurransene skal inneholde løsningsforslag, legge til rette for integrert design og rette seg mot tverrfaglige team, hvor deltagerne gjerne kan være både arkitekter, rådgivere og utførende med flere.

FutureBuilt bistår utbyggere med kvalitetssikring og innarbeiding av kvalitetskriteriene i konkurransegrunnlag, sammensetning av jury og juryens rådgiverteam, bidrar med markedsføring av konkurransene og formidling av resultater. Under kan du se en oversikt over konkurranser i regi av FutureBuilt.

Konkurranser bygg

•    Furuset hageby/Oslo. Vinner kåret vår 2018
•    OBOS Boligkonkurranse/Bærum. Vinner kåret desember 2017
•    Tåsen sykehjem/Oslo. Vinner kåret oktober 2017
•    Våronnveien 17/Oslo. Nye boliger. Vinner kåret juni 2017
•    Nydalsveien 32B/Oslo. Vinner kåret juni 2016
•    Lilletorget 1/Oslo. Nytt kontorbygg. Vinner kåret september 2015
•    Frogner is- og flerbrukshall/Oslo. Vinner kåret juni 2015
•    Kistefossdammen barnehage/Asker. Vinner kåret mars 2015
•    Kilden barnehage/Oslo. Vinner kåret februar 2015
•    Ulsholtveien 31/Oslo. Vinner kåret desember 2013
•    Gulskogen Park/Drammen. Vinner kåret november 2013
•    Nordic Built Challenge. Posthuset/Oslo. Vinner kåret september 2013
•    Nordahl Bruns gate 2/Drammen. Vinner kåret mars 2012.

 

Konkurranser byutvikling

•    Reinventing Cities på Furuset og Stovner. Vinner kåret mai 2019
•    Parallelloppdrag for eksisterende sykehusområde i Drammen
•    Sykkelhoteller i Oslo og Bærum. Vinner kåret juni 2017
•    Trygve Lies plass, Furuset/Oslo. Vinner kåret juni 2016
•    Europan 12, Hamang/Bærum. Vinner kåret desember 2013
•    Get a bike. Break free! Vinner kåret november 2013

Hvordan delta?

Dersom du har et aktuelt byggeprosjekt – nybygg eller rehabilitering – i Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo eller Lillestrøm kan det i teorien bli et FutureBuilt-prosjekt. Helt frivillig forplikter utbyggerne seg til å levere bygg med høyere kvalitet og lavere klimagassutslipp enn det byggeforskriftene krever. Her er noen kontrollspørsmål for å vurdere om ditt prosjekt er egnet for FutureBuilt:

 • Høye ambisjoner for klima og miljø
 • Høye ambisjoner for arkitektonisk kvalitet – både selve bygget og uterom
 • Innovative løsninger eller egenskaper som skiller ditt prosjekt fra andre prosjekter
 • Nærhet til kollektivknutepunkt

Fordeler for utbyggere

Utbyggerne som er med må yte litt ekstra, men fordelene med å delta i FutureBuilt er mange:

 • Workshops, bistand og kvalitetssikring innen temaene klimagassregnskap, passivhus/lavenergibyggeri, klimavennlig materialbruk og transport- og mobilitetsplanlegging
 • Tilbud om faglige møteplasser som seminarer, konferanser, frokostmøter og studieturer
 • Omdømmebygging og mediaprofilering. Profilering av forbildeprosjektet gjennom fagpresse, massemedia, nasjonale og internasjonale konferanser samt utstillinger og visninger underveis i byggeprosessen og av ferdige bygg
 • Presentasjon i Norges mest omfattende database for miljøvennlig arkitektur og jevnlig profilering i FutureBuilts nyhetsbrev
 • Prioritert kommunal saksbehandling – alle kommunene har i tillegg til saksbehandler en lokal prosjektleder fra FutureBuilt som bidrar til løsningsorientert saksbehandling
 • Reduserte byggesaksgebyrer i Oslo, Asker og Drammen
 • Bistand til å utløse finansiell støtte fra Enova
 • Bistand til å vurdere om det er mulig å utløse andre former for FoU-midler fra FutureBuilts samarbeidspartnere, forskningsmiljøer og andre relevante aktører.
 • Løpende oppfølging fra FutureBuilt for å løse eventuelle utfordringer underveis i dialog med utbygger, arkitekt og entreprenør.

 

BREEAM-NOR i FutureBuilt

Dokumentasjon for FutureBuilt kan gjøres gjennom BREEAM-NOR-systemet. Dokumentasjon gjennom klimagassregnskap.no er også en god løsning, og for FutureBuilt er dette likeverdige tilnærminger.

Kontakt oss

Dersom du tror du har et aktuelt prosjekt, kan du gjerne kontakte oss på futurebuilt@futurebuilt.no. Vi oppfordrer utbyggere til å ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen da mange viktige valg tas tidlig i prosjektene. Beslutningen om hvilke prosjekter som blir med i programmet fattes av en lokal styringsgruppe i den enkelte kommune. "Søknaden" er et kvalitetsprogram som synliggjør prosjektets ambisjoner, utviklet av utbygger i dialog med FutureBuilt og kommunen.

Verktøykasse

Her kan du laste ned informasjon du har bruk for om du er engasjert i et forbildeprosjekt i FutureBuilt (PDF-filer).

Kriterier FutureBuilt 2.0

Forbildeprosjektene i FutureBuilt 2.0 må oppfylle et sett obligatoriske kriterier. I tillegg må alle prosjekt spisse seg på tre seg tilvalgskriterier. I oversikten over vises kriterietema og fordeling på obligatorisk og tilvalg. Kriterier merket * er under utvikling og publiseres på nett så snart de er klare.

De enkelte kriterier vil bli revidert etter hvert som vi får erfaringer med kriteriene og i tråd med økt ambisjonsnivå over tid. De enkelte forbildeprosjektene kan da velge å forholde seg til den versjon som forelå da avtale ble inngått, alternativt adoptere nye kriterier. Prosjekter opptatt i FutureBuilt før 31.12.2020, skal i utgngspunktet kvittere ut i hht. kriteriene som gjaldt for Futurebuilt 1.0, men kan selvfølgelig også velge å «konvertere» til 2.0-kriteriene om de vil.      

 

Kvalitetskriterier og kvalitetsprogram

 

Klimagassregnskap

 

Energi

 

Prosess

 

Transport

 

Materialvalg

 

Støtteordninger

Enovas støtteordninger

Partnere

FutureBuilt eies av kommunene Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo og Lillestrøm. I tillegg har programmet 8 partnere: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Norske arkitekters landsforbund og DOGA.

FutureBuilt er assosiert partner i Oslo arkitekturtriennale.

Kontakt

FutureBuilt
c/o Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Josefines gate 34
0351 Oslo

Sentralbord (NAL) +47 23 33 25 00

Ansatte

[employees]

Birgit Rusten
Programleder
Daglig leder
M: 959 34 911

Stein Stoknes
Programleder
Faglig leder
M: 992 74 989

Ulla Hahn
Prosjektleder
Arkitekt
M: 48867749

Guro Aalrust
Prosjektleder
Landskapsarkitekt
M: 480 01 404

Erlend Seilskjær
Fagrådgiver
Arkitekt
M: 900 71 985

Pia Bodahl
Kommunikasjonsleder
M: 988 52 540

[/employees]

Faktura

Fakturering til FutureBuilt skjer gjennom Oslo kommune. Oslo kommune krever elektroniske fakturaer fra alle sine leverandører. Dette innebærer at leverandører til Oslo kommune må:

 • Inngå avtale med et aksesspunkt
 • Sende alle fakturaer og kreditnotaer i Elektronisk handelsformat (EHF)

Fakturaene merkes på følgende måte:

FutureBuiltsekretariatet
c/o PBE Oslo kommune Fakturasentralen
Postboks 6532 Etterstad
0606 Oslo

Ressursnummer (føres i feltet "Deres ref."): 33113257
Prosjektnummer (føres i feltet "Ordrenummer"): 36090040
Organisasjonsnummeret til FutureBuilt er det samme som organisasjonsnummeret til Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune: 971 040 823

For spørsmål om hvordan gjøre dette, kontakt fakturasentral@uke.oslo.kommune.no

 

Prosjektleder Oslo kommune
Kristian Vea
E: kristian.vea@pbe.oslo.kommune.no
M: 480 76 172

Prosjektleder Bærum kommune
Unni Larsen
E: unni.larsen@smartcitybaerum.no
M: 928 08 808

Prosjektleder Drammen kommune
Anders Tormod Rudlang
E: Anders.Tormod.Rudlang@drmk.no
T: 03008   

Prosjektleder Asker kommune
Elisabeth Kolrud
E: elisabeth.kolrud@asker.kommune.no
M: 975 98 735

 

Personvern

Når du melder deg på arrangementer hos oss får vi opplysninger om deg. Her kan du få vite hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi samler dem inn og vi hva vi bruker dem til.

Hva mener vi med personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse og arbeidstittel. FutureBuilt fokuserer på å ivareta og beskytte våre kontakters personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Data du oppgir når du melder deg på

Når du melder deg på FutureBuilts arrangementer oppgir du navn, arbeidssted og e-postadresse. Du kan også gi oss andre opplysninger i feltet ”Kommentarer”. Disse opplysningene bruker vi bare til å administrere arrangementet – vi sender deg praktiske opplysninger på e-post og passer på at du får mat og tilrettelegging. Vi bruker en tredjepart — Seeds — til å hente inn og behandle disse opplysningene. Seeds oppfyller de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningenslovens § 13-15 med forskrifter.

Google Analytics

Vi samler inn statistikk om hvordan nettstedet vårt blir brukt, slik at vi vet hvilke sider vi skal vie mest oppmerksomhet og hvilke som eventuelt kan forbedres eller slettes. Google Analytics bruker cookies som starter med _ga. Vi har skrudd på funksjonen «anonymizeIP», slik at IP-adressen din ikke blir lagret hos Google.

Nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut e-post med nyheter og arrangementer Vi bruker et system som heter Mailchimp til å håndtere listen over de som mottar e-posten. Det er frivillig å abonnere — og du kan melde deg av når som helst.

For å sende nyhetsbrev oppbevarer vi e-postadressen din frem til du melder deg av eller e-postadressen gir feilmelding fordi den er slettet.

 


FUTUREBUILT I MEDIA - ARTIKLER PÅ NETT (lenker)
13.04.21Veggventilen lufter og gjenvinnerLes mer
13.04.21Astrup åpner ombruks-bygård i OsloLes mer
09.04.21Innlegg: Livsløp og åpne standarder er veien framLes mer
07.04.21- Kravene i den nye Breeam Nor-standarden må skjerpesLes mer
06.04.21Nomination of new Chairman and expected transfer of shares from Swire to BW WindLes mer