Om oss

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og attraktive nullutslippsbyen.

Målet er å realisere 100 forbildeprosjekter, både byområder og enkeltbygg, som overoppfyller FNs bærekraftmål og Parismålene, og alltid kutter klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis.

FutureBuilt har utviklet nye kriterier som dekker et bredt spekter av temaer, angir et ambisjonsnivå som ligger godt i forkant av dagens praksis og viser veien mot et bærekraftig og inkluderende lavutslippssamfunn. Blant temaene kriteriene omfatter er klima og energi, sosial bærekraft, sirkulære bygg og bydeler, naturmangfold og klimatilpasning, grønn mobilitet, kvalitet i bymiljø og arkitektur og ikke minst – urban klimainnovasjon.

FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena og en åpen innovasjonsplattform for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. 

I perioden 2010 – 2024 har FutureBuilt bidratt til å realisere rundt 75 forbildeprosjekter innen følgende kategorier:

 • Barnehager og skoler
 • Kontorbygg
 • Kulturbygg
 • Boligprosjekter
 • Idrettsanlegg
 • Transport- og sykkelanlegg
 • Byområder

Lurer du på hva FutureBuilt er og hvordan FutureBuilt jobber? Da er denne filmsnutten på drøyt 14 minutter perfekt for deg!

 

Hva er et forbildeprosjekt?

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal gjenspeile byens og byggevirksomhetens bredde av programmer og prosjekttyper, og omfatter nybygg, rehabilitering og transformasjon, områder og enkeltbygg, Vi samarbeider både med private, kommunale og statlige utbyggere.

Forbildeprosjektene skal oppfylle et sett med kvalitetskriterier som er er tett koblet opp mot BREEAM NOR.

Her kan du se en oversikt over alle FutureBuilts forbildeprosjekter.

Innovasjonsarena

FutureBuilt er en innovasjonsarena, og forbildeprosjektene skal strekke seg godt forbi dagens praksis i byggenæringen. Dette forutsetter nært samarbeid mellom utbygger og FutureBuilt. FutureBuilt bidrar med kompetanse og ressurser og legger til rette for best mulig rammebetingelser. Prosjektene skal utforske og ta i bruk nye arbeidsmåter, konsepter, teknologier og produkter og kobles opp mot pågående eller nye FoU-prosjekter som støtter opp under innovasjonsarbeidet.

Bymiljø og arkitektur

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal være attraktive for både beboere, brukere og byens innbyggere og bidra til en mangfoldig og levende by. De skal gi merverdi til byen i form av god arkitektur i samspill med omgivelsene. Gode uterom skal bidra til opplevelser, trivsel og komfort, og grøntområder, natur og vann skal skape tydelige blå-grønne strukturer.

Utstillingsvindu

FutureBuilt er et nasjonalt og internasjonalt utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. ”Utstilling” av prosjektene skjer løpende gjennom visninger både på byggeplass og i ferdige bygg. Profilering skjer også gjennom dagspresse, fagpresse, på konferanser og faglige arrangementer.

Hvordan delta?

Dersom du har et områdeprosjekt eller byggeprosjekt med ambisiøse bærekraft- og klimamål i Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo, Lillestrøm, Bergen, Trondheim eller Stavanger kan det potensielt bli et FutureBuilt-prosjekt. Her er noen kontrollspørsmål for å vurdere om ditt prosjekt er egnet for FutureBuilt:

 • Vilje til å drive innovasjon
 • Høye ambisjoner for klima og miljø
 • Høye ambisjoner for arkitektonisk kvalitet – både selve bygget og uterom
 • Høye ambisjoner for sosial og økologisk bærekraft
 • Innovative løsninger eller egenskaper som skiller ditt prosjekt fra andre prosjekter 
 • Nærhet til kollektivknutepunkt

Fordeler for utbyggere

Utbyggerne som er med må yte litt ekstra, men fordelene med å delta i FutureBuilt er mange:

 • Workshops, bistand og kvalitetssikring innen alle temaene som omfattes av FutureBuilts kriterier 
 • Tilbud om faglige møteplasser som FutureBuilts DEL&LÆR-forum for forbildeprosjektene, frokostmøter, byggeplassbefaringer, seminarer og studieturer
 • Prioritert kommunal saksbehandling – alle kommunene har i tillegg til saksbehandler en kommunal prosjektleder for FutureBuilt som bidrar til løsningsorientert saksbehandling
 • Omdømmebygging og mediaprofilering. Profilering av forbildeprosjektet gjennom fagpresse, massemedia, nasjonale og internasjonale konferanser samt utstillinger og visninger underveis i byggeprosessen og av ferdige bygg
 • Presentasjon i Norges mest omfattende database for miljøvennlig arkitektur og jevnlig profilering i FutureBuilts nyhetsbrev
 • Reduserte byggesaksgebyrer i Oslo, Asker og Drammen 
 • Bistand til å utløse finansiell støtte fra Enova
 • Bistand til å vurdere om det er mulig å utløse andre former for FoU-midler fra FutureBuilts samarbeidspartnere, forskningsmiljøer og andre relevante aktører.
 • Faste kontaktmøter med FutureBuilt-sekretariatet for å løse eventuelle utfordringer underveis i dialog med utbygger, arkitekt og entreprenør.

BREEAM-NOR i FutureBuilt

Forbildeprosjektene skal ha høy miljømessig kvalitet og som hovedregel tilfredsstille BREEAM NOR Excellent eller tilsvarende.

Støtteordninger

Enovas støtteordninger

Partnere

FutureBuilts partnere er Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo, Lillestrøm, Bergen,  Trondheim og Stavanger. I tillegg har vi følgende 7 samarbeidspartnere: Kommunal- og distriktsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Norske arkitekters landsforbund og DOGA.

Kontakt

Dersom du tror du har et aktuelt prosjekt, kan du gjerne kontakte oss på futurebuilt@futurebuilt.no. Vi oppfordrer utbyggere til å ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen da mange viktige valg tas tidlig i prosjektene. Beslutningen om hvilke prosjekter som blir med i programmet fattes av en lokal styringsgruppe i den enkelte kommune. "Søknaden" er et kvalitetsprogram som synliggjør prosjektets ambisjoner, utviklet av utbygger i dialog med FutureBuilt og kommunen.

Ansatte

[employees]

Birgit Rusten
Programleder
Daglig leder
M: 959 34 911

Stein Stoknes
Programleder
Faglig leder
M: 992 74 989

Erlend Seilskjær
Fagrådgiver
Arkitekt
M: 900 71 985

Reidun Aasen Vadseth
Fagrådgiver
Sivilingeniør
M: 977 64 803

Nora Holand Hay
Fagrådgiver
Sivilingeniør
Permisjon til 1.8.24

Käthe Hermstad
Fagrådgiver
Arkitekt
M: 404 54 620

Guro Aalrust
Prosjektleder
Landskapsarkitekt
M: 480 01 404

Pia Bodahl
Kommunikasjonsleder
M: 988 52 540

 

FutureBuilts prosjektledere i kommunene

Foto: Nicolas Tourrenc

Kristian Ophaug-Vea
Prosjektleder Oslo
M: 480 76 172

Håvard Blekastad
Prosjektleder Bærum
M: 975 45 575

Foto: Nicolas Tourrenc

Ingunn Ramsfjell
Prosjektleder Asker
M: 900 82 209

Foto: Nicolas Tourrenc

Mikael Fredrik Lindh
Prosjektleder Drammen
T: 940 13 803

Foto: Nicolas Tourrenc

Anders Berggren
Prosjektleder Nordre Follo
M: 458 32 467

Foto: Nicolas Tourrenc

Hilde Rognlien
Prosjektleder Lillestrøm
M: 940 22 873

Tordur Bryngeirsson
Prosjektleder Bergen
M: 402 45 498

Heather Bergsland
Prosjektleder Stavanger
M: 906 47 190

[/employees]

Faktura

Fakturering til FutureBuilt skjer gjennom Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune.

Organisasjonsnummeret er 971 040 823. 

Fakturaadresse:
Oslo kommune Fakturasentral
FutureBuiltsekretariatet
Plan- og bygningsetaten
Postboks 6532 Etterstad
0606 Oslo

Ressursnummer (føres i feltet "Deres ref."): 33113257
Prosjektnummer (føres i feltet "Ordrenummer"): 36090040

Faktura må sendes i EHF-format.

Personvern

Når du melder deg på arrangementer hos oss får vi opplysninger om deg. Her kan du få vite hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi samler dem inn og vi hva vi bruker dem til.

Hva mener vi med personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse og arbeidstittel. FutureBuilt fokuserer på å ivareta og beskytte våre kontakters personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Data du oppgir når du melder deg på

Når du melder deg på FutureBuilts arrangementer oppgir du navn, arbeidssted og e-postadresse. Du kan også gi oss andre opplysninger i feltet ”Kommentarer”. Disse opplysningene bruker vi bare til å administrere arrangementet – vi sender deg praktiske opplysninger på e-post og passer på at du får mat og tilrettelegging. Vi bruker en tredjepart — Seeds — til å hente inn og behandle disse opplysningene. Seeds oppfyller de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningenslovens § 13-15 med forskrifter.

Google Analytics

Vi samler inn statistikk om hvordan nettstedet vårt blir brukt, slik at vi vet hvilke sider vi skal vie mest oppmerksomhet og hvilke som eventuelt kan forbedres eller slettes. Google Analytics bruker cookies som starter med _ga. Vi har skrudd på funksjonen «anonymizeIP», slik at IP-adressen din ikke blir lagret hos Google.

Nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut e-post med nyheter og arrangementer Vi bruker et system som heter Mailchimp til å håndtere listen over de som mottar e-posten. Det er frivillig å abonnere — og du kan melde deg av når som helst.

For å sende nyhetsbrev oppbevarer vi e-postadressen din frem til du melder deg av eller e-postadressen gir feilmelding fordi den er slettet.


FUTUREBUILT I MEDIA - ARTIKLER PÅ NETT (lenker)
20.07.24Bård Sverre (31) fikk livet i gave: «Du må sette deg på flyet sørover så fort som mulig. Vi har en nyre til deg»Les mer
20.07.24Bård Sverre (31) fikk livet i gave: «Du må sette deg på flyet sørover så fort som mulig. Vi har en nyre til deg»Les mer
15.07.24Cadeler Signs Preferred Supplier Agreement with an Undisclosed Client for a 2029 WTG Installation CampaignLes mer
11.07.24Fem forutsetninger for å lykkes med sirkulære løsninger i byggLes mer
11.07.24U2900 EFU-10597 Ytre Arna skule - samspillsentreprise trinn 1Les mer