Avansert søk

Bellonahuset

  Sist oppdatert 17.06.2010

Hovedkontoret til miljøstiftelsen Bellona på Vulkanområdet i Oslo har en karakteristisk sørfasade med integrerte solfangere som reduserer solbelastningen. På solrike dager leverer bygningen energi til den lokale energisentralen.

Nøkkeltall

 • Område 3120 m2 (oppvarmet BRA) Kontorareal: 2334 m2 Forretning/servering: 786 m2
 • Energi Netto energibehov: 96 kWh/m2 år. Levert energi: 76 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima). Gjennomsnitt av kontor og forretningsdel.
 • Energikilder: Netto energibehov: 96 kWh/m2 år. Levert energi: 76 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima). Gjennomsnitt av kontor og forretningsdel.
 • Kostnader og støtte Entreprisen er en totalentreprise på 62,5 mill. kroner. Prosjektstøtte Enova: Ca. 2,5 MNOK.

Prosjektbeskrivelse

Bellonahuset tilfredstiller kravene til energiklasse A. Bygningen ble ferdigstilt desember 2010 og inneholder kontorer, forretninger og spisesteder.

Da Bellona innledet samarbeidet med utbygger Aspelin Ramm i 2008, var visjonen å bygge et så energieffektivt bygg som mulig innenfor kommersielle rammer. Høsten 2009 forpliktet utbygger seg til å følge FutureBuilts kvalitetskriterier med krav til reduserte klimagassutslipp fra energibruk, transport og materialbruk. I prosessen er ambisjonene utvidet til å gjelde byggets generelle klimapåvirkning, Alt fra materialvalg til livssyklusanalyse skal være gjennomtenkt. Mobilitetsplan for hele Vulkan-området vil bli utarbeidet.

Det mest iøyenfallende ved bygningen er den sagtannformede sørfasaden, der glasspartiene vender nedover og skjermes mot overoppvarming ved hjelp av solfangerpaneler som danner en brem på oversiden. Arkitekturen bidrar til å utnytte solvarmen på en funksjonell måte, samtidig som solbelastningen på vinduspartiene blir begrenset til tross for de store sørvendte glassflatene.

Prosess

Bygget tilfredsstiller kravene til energiklasse A. Byggherren la opp til tverrfaglig samarbeid tidlig i prosessen. De vektla energidesign og energiberegninger underveis i planleggingen. En ekstern og uavhengig energirådgiver har fulgt hele prosjektet fra tegnebrett til utføring.

Klimagassutslipp

 • klimaregnskap

Det er utarbeidet en rapportversjon 1 med resultatene av klimagassberegninger for referansebygg og bygget slik det er prosjektert. I tillegg inneholder rapporten en beskrivelse av materialer, energi- og transportløsninger som ligger til grunn for beregningene og en vurdering av resultatene.

Skjermbilde 2014-08-07 kl. 10.50.31

Transport

 • kollektivtrafikk /
 • tilrettelegging for syklister/fotgjengere /
 • bildeling

Tomta ligger sentralt i Oslo og er lett tilgjengelig med kollektivtransport. Det går buss med hyppige avganger i Maridalsveien. Det er anlagt en ny bru over Akerselva som bidrar til å knytte Vulkan-tomta til Grünerløkka i øst og grøntdraget langs elva med sine gangveier og rekreasjonsområder. De ansatte i Bellona har ikke tilgang til parkering i tilknytning til bygget.

Det skal også utvikles en mobilitetsplan for hele Vulkanområdet, som Bellonahuset inngår i.

klimagassutslipp_Page_17 klimagassutslipp_Page_18

Energi

 • solavskjerming /
 • ekstra isolering /
 • fjernvarme /
 • tett bygningskropp /
 • varmepumpe /
 • energibesparende utstyr /
 • solfanger

Det er gjennomført en rekke tiltak for at Bellonahuset skal klare seg med et lavt energibehov. Det får levert energi på hhv 67 og 104 kWh/m2, et energibehov på omtrent halvparten av dagens forskriftskrav (TEK-10). Bygningen tilfredstiller passivhusnivå og krav til A-merke i energimerkeordningen med god margin for både kontor- og forretningsdelen.

Oppvarmingsbehovet i bygget er meget lavt på grunn av god isolasjon (tak 400mm, vegger 270mm), gode vinduer (U-verdi 0,8), minimering av kuldebroer og lav luftlekkasjefaktor (0,5-1,0). Det er valgt en meget god varmegjenvinner (virkningsgrad 87,6%) som her er avgjørende for å få det lave oppvarmingsbehovet.

Kjølebehovet er blant annet redusert gjennom forholdsvis lite vindusareal (17 % av bruksareal i kontordelen), god utvendig solskjerming (automatiske persienner) og skrå vinduer på sydfasaden som virker som indirekte solskjerming.

Bygget har 50% eksponert betonghimling som akkumulerer varme og jevner ut temperatur over døgnet, samt frikjøling om natten. Bellona har også akseptert noe større temperatur-svingninger enn vanlig praksis. Energibehov til drift av ventilasjonsanlegget er redusert gjennom behovsstyring og energieffektive vifter (SFP-faktor 1,5).

Det er valgt meget energieffektiv belysning (3,8 W/m2) og behovsstyring av belysning i kontordelen. LED-belysning ble vurdert, men det viste seg at med til da tilgjengelig  LED-teknologi, var T5 armaturer mest energieffektivt.

Den lokale energisentralen forsyner bygget med varme, kjøling og varmtvann. Energisentralen får energi fra solpaneler montert på Bellonahuset, en lokal grunnvannsvarmepumpe og fjernvarme fra Hafslund som spisslast.

Energiforsyningen til Bellonahuset har følgende fordeling:
- energikilde til oppvarming: lokal varmepumpe (ca 50%), solvarme (ca 23%) og fjernvarme (ca 27%)
- energikilde til varmtvann: solvarme (79%), lokal varmepumpe (14%) og fjernvarme (7%)
- energikilde til kjøling: lokal varmepumpe
- energikilde til elbruk: kjøpt el

                               Bellonahuset fasade

Materialbruk

 • renholdsvennlige materialer /
 • naturnære materialer /
 • gjenbruk av materialer

Mange av de foreslåtte materialvalgene ble valgt bort på bakgrunn av en klimagassanalyse. Blant annet ble cortenstål i fasadene erstattet av pussløsning og glasspaneler fordi stålleverandøren opererte med for lav resirkuleringsgrad. Noen av fasadene har pussplater av resirkulert glass (luftet løsning), mens på nordfasaden er pussen lagt direkte på isolasjonen. Begge disse fasadeløsningene har akseptabel klimaprofil. Sørfasaden består av vanlig, isolert stenderverk i tre, mens det er brukt Iso3-stendere fra Moelven i vest- og østfasaden.

Bygget har en hovedkonstruksjon av konvensjonell betong som fører til vesentlige utslipp fra grunnmur, fundamenter, yttervegg og dekker. Lavutslippsbetong i form av betong med økt andel flyveaske, ble vurdert. Bygget ble likevel ansett som for lite til at leverandøren kunne tilby dette på daværende tidspunkt.

Valg av trevinduer med utvendig aluminium, for å begrense vedlikeholdsbehovet, er et kompromiss. Av hensyn til klimabelastningene er bruk av aluminium holdt på minimum i resten av bygget.

Med tanke på varmemagasinering var det ønskelig å eksponere betongdekkene i himlingene. Det akustiske er ivaretatt ved å henge lydabsorbenter (som dekker omtrent 60% av betongflatene) av mineralull ned fra himlingene. Tekniske føringer er også nedhengt og eksponert. De innvendige veggene består av malte gipsplater. Det er ikke en optimal løsning med tanke på klimagassutslipp, men ble vurdert som nødvendig for å imøtekomme brannkravene. Gulvene består av linoleum på kork, som ble valgt ut fra miljøhensyn.

klimagassutslipp_Page_15 klimagassutslipp_Page_16

AREALFORBRUK

3120 m2 (oppvarmet BRA) Kontorareal: 2334 m2 Forretning/servering: 786 m2
Areal BTA 3400 m2
Oppvarmet areal BRA 3120 m2
Glassandel 19,5 %
Kompakthetsfaktor 0,224 m3 volum/m2 overflate

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjekt Ferdig I drift
Energi 19 9,5 10 -
Materialbruk 8,6 5,7 3,4 -
Transport 34,9 31,5 31,5 -

ENERGI

Netto energibehov: 96 kWh/m2 år. Levert energi: 76 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima). Gjennomsnitt av kontor og forretningsdel.
Energimerke: labelA
Oppvarmingskarakter: green
Netto energibehov: 96 kWh/m2/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 76 kWh/m2/år (NS3031)
Energikilder: Lokal energisentral forsyner bygget med varme, kjøling og varmtvann. Energisentralen får energi fra solfangere montert på Bellonahuset, en lokal grunnvannsvarmepumpe og fjernvarme fra Hafslund som spisslast.

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 5,3 kWh/m2/år
Ventilasjonsvarme: 5,3 kWh/m2/år
Varmtvann: 6,3 kWh/m2/år
Viftedrift: 13,7 kWh/m2/år
Pumpedrift: 1,4 kWh/m2/år
Belysning: 13,1 kWh/m2/år
Teknisk utstyr: 26,8 kWh/m2/år
Ventilasjonskjøling 14,8 kWh/m2/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,11 snittverdi
U-verdi gulv: 0,09 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,14 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 0,8 snittverdi
SFP-faktor ventilasjons 1,47 kW/(m3/s)
Varmegjenvinneer ventilasjons 88 %

KOSTNADER OG STØTTE

Entreprisen er en totalentreprise på 62,5 mill. kroner. Prosjektstøtte Enova: Ca. 2,5 MNOK.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Maridalsveien 17 Vulkan-tomta
Kommune: Oslo
Prosjektperiode 2008-2010
Status Ferdigstilt
Prosjekttype Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype Kontorbygg , Forretning / handel
Miljøstandard Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram FutureBuilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre Aspelin Ramm
Arkitekt LPO arkitekter
Prosjektledelse (PL) Aspelin Ramm
Miljørådgiver Hambra
Spesialrådgiver energi Norconsult AS
Rådgivere Kjell Ludvigsen AS | Ingeniør Petter Nome AS (RIV) | ÅF - Consult AS | Brekke & Strand Akustikk AS
Hovedentreprenør Veidekke entreprenør AS

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa